CRA,CLA,CLR Management Information System Welcomes You.

இந்த முகப்பு தேசியத் தகவலியல் மையம் (என்.ஐ.சி), சென்னை
இந்திய அரசின் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மூலமாக வடிவமைக்கப்பட்டு, உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் மின்னேற்றப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றது

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது :   நவம்பர் 25,  2022 | இந்த முகப்பை Chrome மற்றும் Firefox உலாவிகளி்ன் மிகச்சமீபத்திய பதிப்புகளில் சிறந்த முறையில் காணலாம்.